Kupony promocyjne otrzymują osoby, które dokonały zakupu czarteru jachtu bądź zakupiły karnet nauki pływania w Szkole Pływania DELFINKI www.naukaplywania.waw.pl. Aby przy zakupie usługi rozliczyć kupon promocyjny należy skontaktować się drogą elektroniczną z przedstawicielem naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.


ZASADY STOSOWANIA KUPONÓW PROMOCYJNYCH


1. Armatorem zawierającym umowy czarteru jachtu i stosującym niniejsze zasady w przedmiocie kuponów promocyjnych jest Bożena Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Games Bożena Ślusarczyk, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 937-11-50-483, REGON: 523048743, wpisany do CEiDG.

2. Armator kształtuje politykę cenową w zakresie umów czarteru jachtów. W ramach polityki cenowej, Armator udostępnia kupony promocyjne, które upoważniają klienta do zapłaty Armatorowi wynagrodzenia z tytułu umowy czarteru w wysokości mniejszej niż wynikającej ze standardowego cennika udostępnionego na stronie internetowej.

3. Uprawnionymi do otrzymania kuponów promocyjnych, o których mowa powyżej są:

a). podmioty, które nabyły karnet nauki pływania w Szkole Pływania DELFINKI, prowadzona przez Armatora
(www.naukaplywania.waw.pl),

b). podmioty, które uprzednio zawarły umowę czarteru jachtu tj. zawarły więcej niż jedną umowę z Armatorem.

4. Skorzystanie przez klienta z kuponu promocyjnego jest fakultatywne. W celu uzyskania obniżenia ceny z tytułu umowy czarteru jachtu należy skontaktować się przed zawarciem umowy czarteru z przedstawicielem Armatora: Ireneusz Ślusarczyk, ul. Hetmańska 7, 11-600 Węgorzewo, tel.: 508454445 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Armatora.

5. Każdy kupon promocyjny może być użyty tylko jeden raz. Przy zawarciu jednej umowy (tj. zakupie jednego czarteru) może być wykorzystany maksymalnie jeden kupon.

6. Każdy kupon promocyjny ma nadrukowany termin ważności. Skorzystanie przez klienta z kuponu promocyjnego po upływie terminu ważności kuponu nie odnosi skutku w postaci obniżenia ceny czarteru jachtu.

7. Kupony mogą być skutecznie wykorzystane jedynie w przypadku zawarcia umowy czarteru jachtu, gdzie termin czarteru jest niezarezerwowany przez inny podmiot. Informacje w zakresie dostępności jachtów w poszczególnych terminach są umieszczone na stronie internetowej Armatora oraz na indywidualne żądanie klienta złożone drogą mailową lub telefoniczną są podawane przez przedstawiciela Armatora.

8. Kupony promocyjne, ani żadne ich części nie ulegają wymianie na gotówkę.

9. Kupony promocyjne mogą być skutecznie wykorzystane wyłącznie w zakresie umów, gdzie wartość wynagrodzenia płatnego Armatorowi z tytułu czarteru jachtu wynosi minimum 500 zł brutto.

10. W przypadku sytuacji łączenia się zniżek i/lub kuponów promocyjnych, ostateczna decyzja w przedmiocie obniżenia ceny zostanie podjęta w trybie indywidualnych negocjacji.

11. Stosowanie kuponów promocyjnych skutkujących obniżeniem cen czarteru jachtu nie jest obowiązkiem, a dobrą wolą Armatora, stąd w sytuacji braku zaakceptowania przez klienta propozycji Armatora w przedmiocie wysokości obniżenia ceny w oparciu o kupon promocyjny, obowiązująca jest cena standardowa wynikająca z cennika udostępnionego na stronie internetowej Armatora.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosowania kuponów promocyjnych zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Postanowienia niniejszych zasad stosowania kuponów promocyjnych nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności niniejszych postanowień z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14. Zmiana treści niniejszych zasad stosowania kuponów promocyjnych może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności przedsiębiorstwa Armatora, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Skorzystanie z kuponu promocyjnego przez klienta w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji zasad stosowania kuponów promocyjnych będzie realizowane i rozliczane zgodnie z poprzednio obowiązującymi zasadami.

15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych zasad stosowania kuponów promocyjnych w każdym czasie. Niniejsze zasady stosowania kuponów promocyjnych można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez ich wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie i zapisanie w pamięci komputera.

16. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 22 kwietnia 2014 roku.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniane są przez pracowników firmy Sport Games i traktowane jako obowiązujące.