290x225I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się poniższe określenia, należy rozumieć je następująco:

a. Armator - Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPORT GAMES DANIEL ŚLUSARCZYK, z siedzibą w Nowej Iwicznej,, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG;

b. Klient lub Użytkownik - osoba zawierająca z Armatorem umowę na odległość o świadczenie usług;

c. Pojazd wodny - jednostka pływająca o napędzie motorowym (jacht) stanowiąca przedmiot umowy najmu;

d. Klient lub Użytkownik i Armator- łącznie zwani w treści Regulaminu Stronami.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Niniejszy regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny.

3. W celu zawarcia umowy z Armatorem Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć z Armatorem umowę w oparciu o niniejszy regulamin.

4. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej: www.czarterjachtow.waw.pl. Każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

6. Armator deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Armator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

10. Klient w sytuacji sporu z Armatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

11. Armatorem jest Daniel Ślusarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ''Sport Games'' z siedzibą w Nowa Iwiczna, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 6611314570, REGON 015821403, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

12. Przedmiotem działalności armatora jest działalność polegająca na zawieraniu umów najmu pojazdów wodnych. Za pośrednictwem serwisu Armator udostępnia informacje w zakresie pojazdów wodnych mogących stanowić przedmiot najmu.

13. Armator oraz Klient zawierają umowę na odległość o świadczenie usług.

14. Armator umożliwia Klientowi dokonywanie rezerwacji pojazdów wodnych.

III. Rezerwacja

1. Klient ma możliwość dokonywania rezerwacji pojazdu wodnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Armatora są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o pojazdach wodnych podane na stronie internetowej Armatora: techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wysłanie zgłoszenia rezerwacyjnego lub złożenie go drogą telefoniczną stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Armatorowi przez Klienta.

5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z propozycją warunków rezerwacji. Armator zobowiązuje się do przesłania informacji w zakresie proponowanego przedmiotu najmu, czynszu oraz okresu na jaki ma zostać zawarta umowa najmu pojazdu wodnego (warunki rezerwacji).

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Armatorowi przez Klienta warunków wstępnej rezerwacji poprzez wiadomość e-mail. Umowę uważa się za zawartą również w przypadku gdy klient nie dokonał potwierdzenia warunków rezerwacji poprzez wiadomość e-mail, ale dokonał zapłaty zadatku na poczet ceny z tytułu najmu pojazdu wodnego we wskazanym we wstępnej rezerwacji terminie lub nadesłał na adres Armatora w terminie do dokonania zapłaty ceny z tytułu najmu pojazdu wodnego wygenerowane przez bank Klienta potwierdzenia dokonania uiszczenia zadatku.

7. Zadatek wynosi 30% całkowitej ceny najmu pojazdu wodnego.

8. W razie niewykonania umowy przez Klienta Armator może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W razie niewykonania umowy przez Armatora. Klient może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

9. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia Klienta; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

10. Klient powinien dokonać zapłaty zadatku na poczet ceny na rachunek bankowy Armatora w terminie podanym we wstępnej rezerwacji. W przypadku braku zapłaty zadatku na poczet ceny z tytułu najmu pojazdu wodnego przez Klienta w terminie wskazanym we wstępnej rezerwacji, Armator wezwie Klienta do zapłaty zadatku wyznaczając 3 dniowy termin, a w przypadku jego bezskutecznego upływu złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku umowę uważa się za niezawartą a Armator i Klient powinni zwrócić sobie otrzymane świadczenia, jeśli jakiekolwiek zostały spełnione.

11. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana cennika nie dotyczy umów już zawartych.

12. Klient jest uprawniony określić formy rachunku (paragon lub faktura VAT). Klient określa formę rachunku najpóźniej w chwili potwierdzenia warunków rezerwacji.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu lub 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub listownie na adres armatora.

2. Armator potwierdza kKlientowi będącemu jednocześnie konsumentem niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy wysyłaniu zgłoszenia lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Armator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że Armator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wyraźnie wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta..

V. Rezygnacja z czarteru w trakcie trwania najmu jachtu

1. Strony umowy (Armator i Klient) mają prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie trwania najmu jachtu. Prawo wypowiedzenia umowy, strony dokonują poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Opcjonalnie za zgodą drugiej strony oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone drogą elektroniczną lub telefoniczną a następnie potwierdzone na piśmie w chwili wydania pojazdu wodnego Armatorowi. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się stronie odpowiednie wynagrodzenie.

2. Oświadczenie woli, które ma być złożone drugiej stronie jest złożone z chwilą gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią.

3. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, chyba, że strony ustalą inny termin.

4. W sytuacji wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, zwrot poniesionych kosztów przez strony zostanie każdorazowo rozliczony indywidualnie, z uwzględnieniem terminu wypowiedzenia i kryterium w jakiej części wykonane zostały wzajemne świadczenia.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy Armator w ramach rozliczenia indywidualnego wystawi rachunek uwzględniający poniesione przez siebie koszty w związku z częściową realizacją świadczenia i dokona potrąceń z wpłaconej przez Klienta kwoty w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych. Armator wskazuje informacyjnie, że średnie koszty tych potrąceń w zależności od terminu rezygnacji kształtują się w praktyce następująco:

- w przypadku najmu na okres 1 tygodnia:

a. do 3 dni od rozpoczęcia najmu - do 50 % wartości ceny najmu,
b. do 5 dni od rozpoczęcia najmu - do 80% wartości ceny najmu,
c. do 7 dni od rozpoczęcia najmu - do 100% wartości ceny najmu,

- w przypadku najmu na okres powyżej 1 tygodnia:

a. do 3 dni od rozpoczęcia najmu - do 40% wartości ceny najmu,
b. do 5 dni od rozpoczęcia najmu - do 70% wartości ceny najmu,
c. do 7 dni od rozpoczęcia najmu - do 95% wartości ceny najmu,

- w przypadku najmu na okres krótszy niż 1 tydzień - zgodnie z oszacowaniem wskazanym na rachunku.

VI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Armator świadczy bezpłatne usługi elektroniczne.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, włączona obsługa języka JavaScript,. Zalecana rozdzielczość monitora powyżej 1024 px. Usługodawca informuje, że używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej, zaleca się je wszystkie wyłączyć.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną.

6. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres e-mail Armatora, w tytule wiadomości podając ''Reklamacja''. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7. Armator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

8. Armator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane: nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych, nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

9. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.

10. Armator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

11. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z uwagi na zmiany w prawie powszechnie obowiązującym oraz z powodu zmiany w polityce działalności przedsiębiorstwa Armatora.

2. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Armatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Armatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Armatora.

5. Serwis, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Serwis nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Serwisu pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Nad zgodnością regulaminu z prawem czuwa Pravna.pl